• Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Di-Woe 20:00 - 22:00

Muziekvereniging St. Radboud te Kethel

 

STATUTEN

d.d. 27-11-1972

 

Naam en zetel

 

Artikel 1

1. De vereniging - opgericht 29 november 1889 - draagt de naam: Muziekvereniging “St. Radboud”

2. Zij is gevestigd te Kethel, Gemeente Schiedam

  

Godsdienstige grondslag

 

Artikel 2

De vereniging stelt zich op de grondslag van aanvaarding en positieve waardering van de betekenis van het rooms-katholicisme.

  

Doel

 

Artikel 3

1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de muziek, in het bijzonder de fanfare en de harmonie.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bevorderen door het geven van concerten, het deelnemen aan en het organiseren van wedstrijden in regionaal, landelijk of internationaal verband.

 

Duur

 

Artikel 4

De duur van de vereniging bij haar oprichting op 29 november 1889 vastgesteld op onbepaalde tijd wordt met ingang van 26 januari 1972 vastgesteld te zullen verstrijken op 31 december2000 of op zodanig later tijdstip als te dien tijde wettelijk mogelijk zal zijn zonder verlies van de rechtspersoon-lijkheid, indien mogelijk derhalve na onbepaalde tijd.

 

Lidmaatschap

 

Artikel 5

De vereniging bestaat uit:

a. ereleden,

b. werkende leden,

c. buitengewone leden,

d. begunstigende leden.

 

Artikel 6

1. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of jegens de muziekbeoefening in het algemeen daartoe zijn benoemd.

2. Werkende leden zijn zij, die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt en als werkend lid zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.

3. Buitengewone leden zijn zij, die de leeftijd van tien jaren wel, doch die van achttien jaren nog niet hebben bereikt en als buitengewone leden zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.

4. Begunstigende leden zijn zij, die zich verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage in de kas der vereniging en als begunstigende leden zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.

 

Artikel 7

1. Uitsluitend aan de werkende leden komt het recht toe te stemmen over zaken en personen.

2. Ereleden, buitengewone leden en begunstigende leden hebben ten aanzien van zaken een adviserende stem.

 

Artikel 8

1. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene lvergadering benoemd.

2. Als werkend of buitengewoon lid kan men worden toegelaten op voorstel van tenminste drie werkende leden. Een dergelijk voorstel moet schriftelijk worden ingezonden bij het bestuur, dat over de toelating beslist.

3. Begunstigend lid kan men worden door aanmelding bij het bestuur, dat over de toelating beslist.

 

Artikel 9

1. Zij, te wier aanzien gedurende hun lid-maatschap wijzigingen plaatshebben, welke hen bij een hernieuwde toelating zouden doen vallen onder een andere categorie van leden dan die, waartoe zij krachtens hun aanvankelijke toelating behoren, gaan van rechtswege tot de eerstgenoemde categorie behoren.

2. In bijzondere gevallen kan het bestuur op verzoek van zodanige leden bepalen dat zij blijven behoren tot de categorie, waarvan zij tot dusver deel uitmaakten.

3. Zij die volgens de bepaling van het eerste lid tot een andere categorie van leden overgaan, verkrijgen de aan die categorie toekomende rechten en verplichtingen met ingang van het volgende verenigingsjaar.

 

Artikel 10

1. Het lidmaatschap eindigt door opzegging, overlijden of royement.

2. Opzegging geschiedt door schriftelijke kennisgeving, welke vóór de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn, die verplicht is de ontvangst binnen acht dagen te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgend verenigingsjaar.

3. Royement heeft plaats:

a. door het bestuur op gronden bij het huishoudelijk reglement vast te stellen, behoudens beroep op de algemene leden-vergadering, welke alsdan de beslissing neemt.

b. door besluit van de algemene leden-vergadering genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

  

Middelen

 

Artikel 11

De inkomsten der vereniging bestaan uit contributie der leden, entreegelden, erfstel-lingen, legaten, schenkingen en toevallige baten.

 

Bestuur

 

Artikel 12

1. Het bestuur bestaat uit zeven personen, van wie drie de functie vervullen van onderscheidenlijk voorzitter, secretaris en penningmeester, terwijl de functies der overige in het huishoudelijk reglement worden geregeld. Het bestuur wordt gekozen op een algemene vergadering uit en door de werkende leden.

2. Ieder bestuurslid treedt om de drie jaar af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredenden kunnen, na zich herkiesbaar gesteld te hebben, terstond herkozen worden.

 

Artikel 13

1. De voorzitter en de secretaris van het bestuur vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte. Zij kunnen zich daarbij ieder door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

2. Voor het beschikken over saldi bij banken of girodiensten is de handtekening van de penningmeester voldoende.

3. Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen, vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen behoeft het bestuur machtiging van de algemene vergadering.

  

Algemene vergadering: huishoudelijk reglement en stemrecht

 

Artikel 14

1. De ledenvergadering vormt het hoogste gezag in de vereniging.

2. Een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement geeft nadere regels omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en het gebruik van het gebouw der vereniging, het gebruik van de muziekinstrumenten, partituren en dergelijke en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

4. Bij stemming ter algemene ledenvergadering over zaken is, behoudens het in de artikelen 15 en 17 bepaalde, de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen voldoende. Bij stemming over personen is de volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen vereist. Blanco- en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

 

Wijziging der statuten

 

Artikel 15

1. Tot wijziging van de statuten kan worden besloten in een algemene ledenvergadering, met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, behoudens de vereiste hogere goedkeuring.

2. De agenda voor deze vergadering bevat de letterlijke tekst van de voorgedragen wijziging(en).

  

Verenigingsjaar

 

Artikel 16

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 

Ontbinding

 

Artikel 17

1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, zodra het aantal werkende leden beneden zeven mocht zijn gedaald en indien alsdan op een algemene ledenvergadering tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden der vereniging zich daarvoor verklaren.

2. Bij gebreke van dit aantal kan eerst tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht dagen na de eerste, te houden vergadering met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot liquidatie te zijn. Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de liquidatie door het bestuur. Bij de liquidatie wordt in acht genomen het bepaalde in artikel 1702 van het Burgerlijk wetboek. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden, als het meest met het doel der vereniging zullen overeenstemmen.

 

Slotbepalingen

 

Artikel 18

In afwijking van het bepaalde bij de artikelen 8 en 12, voor wat de toelating als lid of de benoeming tot bestuurslid betreft, blijven als zodanig leden respectievelijk bestuursleden zij, die op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze statuten, te weten de datum van het Koninklijk besluit, houdende erkenning van de vereniging als rechtspersoon, door goedkeuring dezer statuten, lid respectievelijk bestuurslid van de vereniging zijn.

 

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 27 november 1972, nr. 42.

 

Mij bekend,

De Staatssecretaris van Justitie. 

Namens de Staatssecretaris:

Het hoofd van de Hoofdafdeling Privaatrecht,

Th. v. Sasse v. Ysselt.